#ترفند

#ترفند

اگر شماره ورژن وردپرس شما در جاهایی مانند صفحه پیشخوان نمایش داده میشود و تصمیم به حذف این شماره دارید میتونید از کد زیر در فایل توابع استفاده کنید :

function ws3_remove_version() {
return ”;
}
add_filter(‘the_generator’, ‘ws3_remove_version’);

با استفاده از این کد میتوانید زمانی که وردپرس میخواهد ورژن وردپرس شما را دریافت کند، مقدار خالی به آن برگردانید.